PROFIL

  • Universität zu Köln, Studium der Rechtswissenschaften
  • Erstes Juristisches Staatsexamen, Köln
  • Rechtsreferendarin im Bezirk des Oberlandesgerichts Köln
  • Zweites Juristisches Staatsexamen, Köln
  • Zulassung als Rechtsanwältin
  • GrÜndung der Rechtsanwaltskanzlei Cihan Çelik
Cihan Celik